EH CUMPARI

Eh Cumpari, ci vo sunari Chi si sona? U friscalettu.
E comu si sona u friscalettu?
u friscalette, tipiti tipiti tam.

E cumpari, ci vo sunari. Chi si sona? U saxofona,
E comu si sona u saxofona? Tu tu tu tu u saxofona
u friscalette, tipiti tipiti tam.

E cumpari, ci vo sunari.  Chi si sona? U mandolinu.
e comu si sona u mandolinu? a plig a plin, u mandulin, 
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.

E cumpari, ci vo sunari? Chi si sona? u viulinu.
E comu si sona u viulinu? A zing a zing, u viulin, 
a pling a pling, u mandulin
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.

E cumpari, ci vo sunari? Chi si sona? a la trumbetta.
e comu si sona a la trombetta? Papapapa a la trumbetta, 
A zing a zing, u viulin, 
a pling a pling, u mandulin
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.

E compari, ci vo sunari? Chi si sona? a la trombona.
e comu si sona a la trombona. A fumma a fumma a la trombona,
Papapapa a la trumbetta, 
A zing a zing, u viulin, 
a pling a pling, u mandulin, 
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.